Muhasebe veFinans Yönetimi(Yüksekokul)

ANA SAYFA

LİSANS PROGRAMLARI VE PUAN TÜRLERİ


MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ(YÜKSEKOKUL)

EA


       Programın Amaçları

       Muhasebe, kullanıcıların yargıda bulunma ve karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla işletmede oluşan mali nitelikteki olaylar üzerinde yoğunlaşarak bunları tanıyan, ölçen ve raporlayan bir bilimdir. Finansman ise işletmenin ihtiyaç duyduğu fonların uygun şartlarda sağlanması ve bunların etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerdir. Muhasebe ve finansman birimi işletmelerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Muhasebe ve finans bilgi ve becerisine sahip uzman kişiler hem kamu idaresinin, hem işletmelerin hem de mali kurumların ayrılmaz birer öğeleridir.

       Diğer taraftan son yıllarda tüm dünyada muhasebe mesleğinde yaşanan gelişmelere paralel olarak ülkemizde bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan en önemlilerinden birisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, diğeri ise 2011 yılında 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK)’dur. Bu kurulun amacı, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmaktır. Söz konusu Kurul, yayımlamış olduğu bir tebliğle kamu yararını ilgilendiren kuruluşların 1.1.2013 tarihinden itibaren finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenleyeceklerini ve bu işletmelerin bağımsız denetim şirketlerine denetlenmeleri gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca 23.01.2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirli bir işletme büyüklüğü ölçüsünü aşan işletmelerin de bağımsız denetçilerce denetlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Hal böyle olunca Türkiye Muhasebe Standartlarının etkin uygulanabilmesi ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile belirli işletme büyüklüğünü geçen şirketlerin bağımsız denetiminin ancak iyi ve yeterli muhasebe eğitimi almış kişilerle mümkün olabileceği ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan bankacılık uygulamalarına yeni bir boyut kazandıracak olan Basel düzenlemesi ile de muhasebe ve finans mesleğinin önemi büyük ölçüde artacaktır.

       Tüm bu gelişmeler ve gereksinimlerden dolayı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılacak olan Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü, kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinde görev yapacak muhasebe ve finans konularında yeterli mesleki ehliyete sahip, lisan bilen, uygulama deneyimi kazandırılmış uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

       Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünün birincil amacı, ülkemiz muhasebecilik ve finans mesleğine, ekonomik ve ticari yaşamına katkı sağlayabilecek nitelikte insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmektir. Bölüm ayrıca mesleğindeki gelişmeleri küresel boyutta izleyebilecek, sahip olduğu bilgileri yaşadığı topluma ve değişen dünyaya yansıtabilecek güçte bireyler kazandırmayı da amaçlamaktadır.

       Bölüm mezunlarına etkin bir muhasebe ve finans teorisi öğretimi yanında Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Denetim Standartları ile bu standartlar kapsamında bağımsız denetim uygulamaları becerisi kazandırılacaktır. Bu doğrultuda öğrencilere yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak uygulamalı eğitim verilecektir.

       Programdan Mezun Olanların Hangi Ünvanı Alacağı

       Programdan mezun olan öğrenciler Muhasebe ve Finans Yöneticisi unvanını alacaklardır.

       

       Programdan Mezun Olacakların İstihdam Alanları

       Program mezunları, kamu kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarında, üst düzey mali yönetimde, mali ve finans bölümlerinde; muhasebe ve finansman genel koordinatörü, daire başkanı, maliyet muhasebesinden sorumlu yönetici, muhasebe uzmanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, iç denetçi, bağımsız denetçi, vergi danışmanı, mali analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi denetim elemanı olarak çalışabileceklerdir.

       Ayrıca bölüm mezunları tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının muhasebe bölümlerinde muhasebeci, mali müşavir, maliyet muhasebecisi, denetçi adayı olarak çalışabilecekleri gibi (ki asıl amaçlanan budur), üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin girebileceği tüm kamu ve özel sektör sınavlarına katılma hakkına sahip olacağından istihdam yelpazesi oldukça geniş olacaktır.

Üniversitelerimizde yoğunlukla teorik temelli eğitim verilmesi, söz konusu kuruluşların istihdam ettikleri personeli tekrar uygulamaya dönük eğitime tabi tutmalarına neden olmaktadır. Bu durum kuruluşlar için zaman ve maliyete neden olurken, ülke kaynaklarının da israfına yol açmaktadır. Programdan mezun olacak öğrenciler eğitim sonrası eğitime tabi tutulma sıkıntısı yaşamadan veya minimum düzeyde eğitime tabi tutularak, gerek bağımsız olarak, gerek tüm sektörlerin muhasebe departmanlarında muhasebeci, mali müşavir, maliyet muhasebecisi, denetçi adayı, iç denetçi, bütçe ve planlamacı, finansmancı ve mali analist olarak çalışabilecektir.


BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜM NETLERİ İÇİN         TIKLAYINIZ

       

       

Copyright Adana Kız Lisesi Rehberlik Servisi© <2017>, <Ahmet Hilmi İMAMOGLU>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc