Coğrafya

ANA SAYFA

LİSANS PROGRAMLARI VE PUAN TÜRLERİ


COĞRAFYA

SÖZ


       Programın Amacı
       Coğrafya programının amacı, , doğal çevrenin özellikleri ile çevre-insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler gibi konularda eğitim yapmaktır.

       Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
        coğrafya, hidrografya ve bitki coğrafyası gibi genel coğrafya derslerine ve teorik bilgilere ağırlık verilmiştir. Son iki yılda ise, Türkiye jeomorfolojisi, uygulamalı jeomorfoloji, uygulamalı klimatoloji, toprak coğrafyası, Türkiye ekonomik coğrafyası, beşeri coğrafyada veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, bölgesel Türkiye coğrafyası, ulaşım ve tarım coğrafyası gibi daha çok uygulamaya yönelik dersler okutulmaktadır. Ayrıca, coğrafya öğrencilerine başlangıçta harita bilgisi, grafik ve diyagram-çizim yöntemleri ile değerlendirilme gibi dersler verilir ve öğretim gezileri düzenlenir.

       Gereken Nitelikler
       Coğrafya alanında çalışmak isteyen bir kimsenin genel akademik yeteneğe, coğrafya yanında, biyoloji, jeoloji gibi doğal; sosyoloji, tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyması, doğayı incelemeye istekli olması gerekir.

       Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
       Coğrafya bölümünü bitirenler "Coğrafyacı" unvanı ile görev alırlar.Coğrafyacıların önemli bir kısmı öğretim, bir kısmı ise araştırma alanında çalışırlar ve yaptıkları iş de çalıştıkları kuruma ve çalışma alanına göre değişir.
       Araştırma alanında çalışan coğrafyacı jeomorfoloji, iklim, bitki örtüsü, toprak, maden ve su kaynakları konularında incelemeler yapar. Coğrafyacı ayrıca, ulaşım sistemi ve ekonomik yapı üzerinde çalışır, haritaları ve istatistiksel verileri değerlendirir.

       Çalışma Alanları
       Coğrafya programı mezunları, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamladıkları taktirde ortaöğretim kurumlarında veya dershanelerde coğrafya, ilköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev alabilirler Bunun dışında, yüksek lisans öğrenimi yapanlar, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, MTA, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda ve çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Ancak, bu kuruluşlardaki teknik eleman kadrolarının sayısının kısıtlı olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜM NETLERİ İÇİN       TIKLAYINIZ


       Coğrafya, yeryüzünü fiziksel özellikleri ve bu özelliklere göre şekillenen, çeşitlenen insanın yaşayışı, ekonomik faaliyetleri ve kültürünü, bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen çok disiplinli bir bilimdir. Sistematik ve bölgesel yaklaşımlarını fiziki ve beşeri olmak üzere iki dual kimliği ile gerçekleştirmektedir. Bunlardan birisi olan Beşeri Coğrafya; nüfus, ekonomi, yerleşme, kültür, tarım, sanayi, turizm, ulaşım, pazarlama konularını incelemektedir. Yeryüzünün fiziksel özelliklerini oluşturan yeryüzü şekilleri (jeomorfoloji), iklim (klimatoloji), sular (hidrografya ve oseanografya), canlılar (biyocoğrafya) ve toprak ise Coğrafyanın bir diğer dual kimliği olan Fiziki Coğrafyanın konularını oluşturmaktadır. Bunlardan başka yerel özellikteki çalışmalarda dikkat çekmektedir. Ülkeler ve Türkiye coğrafyası konuları bu kapsamdadır.

       İnsan yaşadığı ortamı tanıdığı ölçüde ondan faydalanabilir. Ne, Nerede, Neden ve Nasıl sorularını cevaplayan coğrafya bilimi doğal ve kültürel çevrenin değişimini, yerelden küresele kadar farklı ölçeklerde çalışan, haritalayan ve analiz eden bir disiplindir. Coğrafya Bilimi, ele aldığı konular bakımından diğer birçok bilimle örtüşmesine rağmen uyguladığı metotlar ve ulaştığı sonuçlar bakımından önemli farklılıklar göstermektedir. Dual kimliğe sahip bir bilim dalı olarak modern coğrafya, disiplinler arası yaklaşımla mekânı şekillendiren ve değiştiren iklim, bitki örtüsü, sular ve rölyef gibi doğal faktörlerle; aynı etkiye sahip insan ve ona ait faaliyetleri, sosyokültürel, ekonomik ve siyasal süreçleri inceler. Bu çerçevede coğrafyanın alanı çok geniştir ancak doğal yapı ile insan ilişkilerine verdiği özel önem onu diğer bilimlerden ayırır ve üstün kılar.

       Coğrafi araştırmaların günlük hayatımıza yapacağı katkı tartışılmaz derecede açıktır. Bunun yanı sıra günümüzde Coğrafya biliminin mahiyeti giderek önem kazanmış durumdadır. Küresel çevre sorunları, insan kaynaklı doğal sorunlar, iklimdeki salınımlar ve iklim politikaları, buzulların erimesi, su kıtlığı ve baskısı, ekolojik sorunlar, biyoçeşitlilik ve türlerin yok olması, arazi degredasyonu, doğa koruma ve sürdürülebilir çevre algısı, yenilenebilir enerji arayışları, volkanik aktiviteler, depremler, su taşkınları, erozyon, kütle hareketleri, afet kültürü ve doğal afet yönetimi, şehirleşme, doğal ortamlarda arazi kullanımı, mekan organizasyonu, toprakların çoraklaşması, turizm, az gelişmişlik, küreselleşme ve kalkınma, uluslararası ilişkiler, ticaret, nüfus sorunları, küresel güçler ve jeopolitik kaygılar, yeni iş sahaları arayışları Coğrafya bilimine duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Gün geçtikçe ilerleyen teknoloji de bu gelişmeye zemin hazırlamaktadır. Yapay uyduların varlığı, bunların sürekli yer sistemlerini takip etmesi, fotoğraflaması, Coğrafi Bilgi Teknolojileri, yaşlandırma yöntemleri, kimyasal ve fiziksel analiz gibi sahalarda gelişen bilgi birikimi Coğrafyadaki karanlık noktalara ışık tutmakta, aydınlatmakta ve insanın merak duygularını sürekli motive etmektedir. Evrendeki işleyiş, okyanuslardaki gizem, ekolojik dünya, yaban hayatı, doğal süreçler ve işleyişi bunlardan sadece bir kaçıdır. Ayrıca insanlar sadece günümüzde gözümüz önünde cereyan eden olayları değil geçmişte olup bitenleri de anlama çabası içindedir. Paleocoğrafya ve Paleoiklimlerin değerlendirilmesi, jeolojik geçmişin analiz edilme çabaları dikkate değerdir. Böylece, Coğrafyanın kapsamı salt mekânsal tasvirlerin ötesine taşarak çok daha geniş bir muhteva kazanmıştır. Bu sürecin ivmesi ise artarak devam etmekte tüm dünyada modern coğrafya çalışmaları güncel sorunların anlaşılmasında ve çözümlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

        Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Coğrafya Programı,uluslararası standartlarda ve yüksek kalitede, ulaşılabilir her bireye, zamana ve mekâna bağımlı olmaksızın lisans düzeyinde Coğrafya eğitimi sunmayı ve Coğrafya bilgilerinin kazandırılarak bilimin toplumun faydasına kullanılmasını, gerçek hayatla buluşmasını, modern, verimli ve örnek teşkil edecek bir eğitim anlayışı ile bu alanda diploma verilmesini amaçlamaktadır. Böylece Coğrafi varlıkların ve süreçlerin oluşum nedenlerini, dağılışlarını karşılıklı ilişkilerini yeryüzü genelinde veya bölgesel ölçekte dağılımını açıklayacak, araştırmayı önemseyen, ortamla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunacak, yüksek düzeyde coğrafi bilgilerle donatılmış, teknolojiyi yakından takip eden, evrensel bilgi ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, araştıran, bilgi üreten, paylaşan, ortamla ilgili sorunlara çözüm üreten, etik değerlere bağlı, idealizmi olan coğrafyacılar yetiştirmektir.

       Bu çerçevede programın misyonu, sürekli gelişen ve inovasyona açık, proaktif, çağın varoluşsal, kültürel, ahlaki sorunlarını farklı bir açıdan ele alarak bu sorunlar karşısında Coğrafi bir bakış açısı ile çözümler üretebilmek adına zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, Coğrafya eğitimi almak isteyen bireylere üniversite kapısını açmak ve bu eğitimi en üst düzeyde teknoloji kullanarak yerine getirmektir. Lisans düzeyinde bir diploma kazandırmanın da ötesinde ikinci üniversite okumak isteyenlere, kültürel ve entelektüel seviyelerini ve bilinçlerini ilerletmek isteyenlere, dünyayı her yönüyle tanıyan ve bilen sürdürülebilir çevre algısına sahip dünya vatandaşı olmak isteyenlere bu hedeflerine ulaşmak için coğrafya eğitimi imkânı sağlamaktır. Ayrıca bilimsel birikimi disiplinler arası işbirliği çerçevesinde ele alıp eleştirel bir tutumla değerlendiren, elde edilen sonuçları Coğrafi bir bakış açısıyla yorumlayıp toplumla paylaşan ve dünya sorunları karşısında duyarlı ve bilinçli, temel coğrafya bilgisine sahip; doğal ve beşeri çevreyle ilgili verilerin üretilmesini, bu verilerin coğrafi bilgi teknolojileri ile işlenmesini, değerlendirilmesini ve yönetilmesini bilen bireylerin yetiştirilmesi de üstlenilen bir diğer misyondur.

       Programın vizyonu, Coğrafya sahasında uluslararası düzeyde e kitaplar, animasyonlar, simülasyonlar, interaktif haritalar ve diyagramlar, belgeseller, ders anlatımları ve arazi çalışmaları içeren videolar, ülkeleri ve Türkiye'yi tanıtan filimler gibi kendi değer yargılarımızı temel alan bir bakış açısı ile bizce si diyebileceğimiz eğitim materyalleri üretmek bunları, Türkçe ve yabancı dillerde tüm dünyada coğrafya eğitimi almak isteyenlerin hizmetine sunmak ve bu doğrultuda Coğrafya bilgisinin yaygınlaşması ve elde edilebilirliğinin sağlanması ve kolaylaştırılması için İnternet, WEB, görsel teknolojiler, Uydu, IP ve mobil TV'lerin uyarlanması ve geliştirilmesini sağlamak ve bunları kurmak.

       Programın güçlü yönleri; Çalışma ve üniversite hayatını birlikte yürütmek isteyenler için eğitimde fırsat eşitliği sağlaması, teknolojiye açık olması ve gelişen teknoloji ile uyum içinde eğitim yapılması, zaman ve mekân sınırlaması olmadan ders görüntüsü ve ders içeriğine ulaşabilme imkânının bulunması, farklı Coğrafi anlayışların karşılaştırılmalı bir biçimde öğretilmesi, zengin içerikli ve geniş kapsamlı ders içeriğine sahip olması, Coğrafya programının müfredatı öğrencilerimizin birçok beceriyi kazanmaları ve çağdaş yöntemlerle günümüz sorunlarına çözümler üretebilecek seviyede ve hatta proaktif uygulamalar ortaya koyabilecek düzeyde eğitim almalarını sağlayacak özellikte olması, dört yıllık lisans programımızın müfredatı ihtiyaçları ve coğrafya bilimindeki en son gelişmeleri de dikkate alan geniş bir yelpazedeki derslerden oluşması, dördüncü yılda daha esnek ve öğrencilerimizin eğilimleri doğrultusunda ilgi duydukları seçebilecekleri ders çeşitliliğinin zengin olması. Uluslararası Coğrafya kurumları ve insanlarıyla bağlarının bulunması, disiplinler arası işbirliğini önemseyen bir yaklaşıma sahip olması; Coğrafyanın bilim olarak, değişik kariyer fırsatları sunma kapasitesine sahip çok disiplinli kimliği gereği mezunlarımızın geniş bir yelpazede kamu ve özel kuruluşlarda çalışma imkân ve potansiyelinin bulunması, kamu kurumları, yerel yönetimler, şirketler ve mühendislik bölümleriyle sürekli etkileşim hâlinde olan programımızın, problemler üzerinde uygulanabilir projeler geliştirme konusunda güçlü bir etkiye sahip olması böylece öğrenimleri süresince iş dünyasının çeşitli alanlarıyla yakın temas hâlinde ve içinde olan öğrencilerimizin, mezuniyet sonrasında geniş bir yelpazede etkin olabilme olasılığı, sürekli olarak yurt içi ve yurtdışında bilimsel ve teknik arazi çalışmalarının düzenlenmesi, doğal afetleri yerin de ve zamanında görme imkânlarının var olması, her konuda gerek Türkiye'den gerekse de yurt dışından birden fazla öğretim üyesi tarafından eğitim alma imkânının olması. Lisans eğitimimizin dışında Üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi ile ortak kısa süreli uzmanlaşmaya yönelik kurslar ve seminerlerin düzenlenmesi olarak belirtilebilir.

Copyright Adana Kız Lisesi Rehberlik Servisi© <2020>, <Ahmet Hilmi İMAMOGLU>

This help file has been generated by the freeware version of HelpNDoc